Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Тормоз

  Здравейте, препоръчвам след получаването на исковата молба от сина Ви, същият да се консултира с адвокат, с цел съставянето на отговор на молбата в едномесечен срок от връчването й, както и адвокат да го представлява в съдебното производство. Пропускането на посочения срок е свързано с преклудиране на множество възражения в рамките на исковия процес. Както обяснявате случая, ищцата трудно ще може да установи причинени неимуществени вреди, представляващи болки и страдания.

  Годеникът ми е от Шри Ланка

  Здравейте, според Закона за чужденците в РБ след сключване на граждански брак, съпругът Ви има право на продължително пребиваване в РБ, като е необходимо да подадете съответните документи - удостоверение за сключен граждански брак, декларация за осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване. При подаване на заявление за издаване на първоначално разрешение за пребиваване се представят и документите, чрез които е обосновано заявлението за издаване на виза по чл. 15, ал. 1.

  Топлофикация и молба с пълномощно

  Здравейте, давността се прекъсва със заплащане на част от задължението. Необходимо е било преди да извършите плащане, да подадете възражение за погасяване с 3 годишна давност на задълженията. Би следвало въз основа на пълномощното да имате право да подадете въражение за погасяване по давност, но дали същото ще бъде уважено, се съмнявам, предвид прекъсването на давността с извършеното плащане.

  покупко продажба

  Здравейте, най-общо всички такси - нотариална, такса за вписване и местен данък са около 3 % върху посочената сума, която предполагам е продажната цена. Таксата за вписване в Службата по вписванията е 0,1%, а местният данък е различен в различните общини, като се определя с Решение на Общинския съвет.

  Некоректен работодател

  От описанието става ясно, че бившият работодател е завел дело срещу приятеля Ви за връщане на компютър, който е закупен на името на дружеството и фактурата е издадена на негово име . В такъв случай много трудно със свидетелски показания ще установите, че компютърът е собственост на приятеля Ви. Съветът ми е да бъде предявен иск за заплащане на неплатените трудови възнаграждения, в случай че същите не са погасени по давност.

  Удостоверение за наследници

  Най-добре е било да се консултирате с нотариуса, който е поискал удостоверение за наследници на майката, след като е прегледал и останалите документи, вкл. удостоверението за наследници на сина. В случая на така поставен въпрос трудно може да се получи точен отговор във форум. Възможно е майката да има последващ брак и други наследници.

  Презиме на дете по закон

  Здравейте, по-долу цитирам приложимата разпоредба от Закона за гражданската регистрация - "Чл. 15. (1) Бащиното име на дете, на което е установена само майката, се образува от собственото име на майката или неговия корен, а за фамилно име се взема фамилното име на майката или името на нейния баща. (2) В случаите по ал. 1 със съгласието на бащата на майката неговото име може да се вземе за бащино име на детето. В този случай за фамилно име се взема фамилното име на майката."

  Завещание в полза на внуци

  Здравейте, на поставените от Вас въпроси: 1. Завещанието и дарението могат да се оспорват от децата Ви, в случай че сте накърнили запазената част от наследството. Оспорването се извършва по съдебен ред с предявяване на иск след смъртта на наследодателя. 2. Обявяването на завещанието се извършва след смъртта на завещателя. 3. В случай че завещателите починат преди навършване на пълнолетие на лицата, в полза на които е завещанието, не съществува правна възможност непълнолетните лица да управляват и да се разпореждат самостоятелно с жилищата без участието на техните родители. 4. И в двата случая - и при дарението, и при завещанието наследниците със запазена част от наследството могат да ги оспорват. При дарението ще прехвърлите правото на собственост върху апартаментите приживе, като е препоръчително да си запазите пожизнено вещно право на ползване.

  Законно ли е общините да събират годишни такси за търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия

  Въпросните разпоредби на чл. 113 и чл. 114 ЗМДТ са отменени, считано от 01.12.2009 г., а не от 01.01.2009 г.

  Мога ли да съдя община за счупен крак на дете от колело в парка

  Здравейте, препоръчвам да се консултирате с местен адвокат, като му предоставите съответните медицински документи. Необходимо е да се прегледа и съответната Наредба, приета от Общинския съвет на Гоце Делчев. Давността за предявяване на иск за непозволено увреждане е 5 година, считано от датата на увреждането.